Algemene Leveringsvoorwaarden van Plattelandwinkel De Achterdijk / Kromme Rijn Fruit.

Kantoorhoudende aan de Achterdijk 25, 3981 HA BUNNIK en onderdeel van VOF Westeneng’s Koel- en Fruitbedrijf. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel Utrecht: nr. 50330403.

Wij zijn een transparant fruitteeltbedrijf die zich ten doel stelt de consument zo goed mogelijk te bedienen met fruit van ons eigen bedrijf, kwalitatief hoogwaardige verse producten en een uitgebreid assortiment streekproducten en persoonlijke begeleiding.

Uitgangspunt van ons bedrijf is om de klant te voorzien van onze producten. Ook de levering aan bedrijven kan op diverse manieren. Wij leveren fruit op het werk (werkfruit) Ons kwalitatief hoogwaardig fruit, onze fruitsappen en andere producten vinden hun weg naar bedrijven, ziekenhuizen, bedrijfskantines en scholen.

Artikel 1
Door het enkel plaatsen van een order en/of de ontvangst van de geleverde goederen aanvaardt de koper/opdrachtgever de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: “ALV”) en geeft aan akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze ALV. De leveringsvoorwaarden van koper/opdrachtgever worden derhalve uitgesloten. Aanpassingen zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen koper/opdrachtgever en verkoper/opdrachtnemer.

Artikel 2
Overeenkomsten komen pas tot stand na onze uitdrukkelijke aanvaarding via de webshop of via een email van onze kant. Komt de overeenkomst niet schriftelijk tot stand, dan is het risico voor een onjuiste of onvolledige levering geheel voor de koper en/of opdrachtgever. Voorstellen tot wijziging of aanvulling van een tot stand gekomen overeenkomst moeten schriftelijk bij ons worden aangeleverd en dienen door ons op bovenvermelde wijze via de email te worden aanvaard. Al onze prijzen zijn in Euro (tenzij anders vermeld) en inclusief omzetbelasting. Wij zijn niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout.

Artikel 3
De aflevering geschiedt af ons bedrijf en wordt of bezorgd op het adres aangegeven door de koper of afgehaald door de koper. Levertijden worden zoveel mogelijk aangehouden. Overschrijding van eventueel overeengekomen levertijden kan de verkoper niet verplichten tot enige schadevergoeding.

Artikel 4
Alle producten blijven, ook na aflevering, eigendom van de verkoper, totdat zij volledig zijn betaald. Via de webshop is de betaling reeds gedaan.

Artikel 5
Betaling geschied door middel van de te nemen stappen in de webshop. Voor leveringen die op factuur geleverd worden aan bedrijven kennen een betalingstermijn van 4 weken.

Artikel 6
Zichtbare gebreken dienen te worden vermeld via de email uiterlijk binnen 24 uur na feitelijke afgifte door de vervoerder aan koper aan het opgegeven adres te worden gemeld. Alle gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen bekwame tijd nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt. Mocht er iets niet in orde zijn met het product neem dan altijd contact met ons op en we wordt een passende oplossing gezocht.

Artikel 7
Verkoper behoudt zich eventuele rechten van intellectuele en/of industriële eigendom (merken) in verband met hem geleverde producten uitdrukkelijk voor.

Artikel 8
Op alle overeenkomsten, zowel inkoop- als andere overeenkomsten, met verkoper gesloten, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De Nederlandse tekst is maatgevend.